Nepřihlášený uživatel
iduzel: 15682
idvazba: 19228
šablona: stranka
čas: 14.7.2024 22:38:10
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 15682
idvazba: 19228
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'sovos.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 15682
path: 1/15667/15669/15682
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odbory VŠCHT Praha

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Smysl odborové činnosti

Odborová organizace VŠCHT Praha chce napomoci vytvoření motivujícího prostředí pro zaměstnance. Pouze důstojně ohodnocený zaměstnanec může být dlouhodobě motivovaný a pracovat dobře.

Motivace pracovníků hraje důležitou roli v celé personalistice. Dobře motivovaní pracovníci jsou výkonnější, spokojenější, vytvoří si lepší vztah k zaměstnavateli a mají pak i lepší přístup k zákazníkům, pokud s nimi přicházejí do kontaktu. Motivovaní pracovníci také dosahují lepších výsledků a vyžadují menší kontrolu. (URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 12. ISBN 978-80-271-0227-3.)

 

Aktuálně

Informace o mzdách

Výbor připravil stránku s přehledem informačních zdrojů o mzdách s vysvětlujícím komentářem. Obsahem jsou dvě sekce

 • informace o detailech mzdy daného zaměstnance
 • statistické informace o mzdách na VŠCHT

 

Zápis ze schůzky Výboru ZO VOS na VŠCHT s vedením školy

(zveřejněno 10. 4. 2024)

Ve čtvrtek 28. 3. proběhla schůzka výboru ZO VOS s vedením VŠCHT. V Dokumentech 2024 je zveřejněn stručný zápis ze schůzky.

 

Výsledky ankety mezi zaměstnanci

(zveřejněno 28. 3. 2024)

Dotazník, na téma preferencí zaměstnanců při případném navýšení prostředků na osobní náklady (mzdy a benefity) vyplnilo elektronicky 611 respondentů. Zpracované výsledky dotazníku najdete na stránce:

 • Dokumenty 2024 (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

Samotné výstupy (kompletně anonymizované) jsou rozděleny do tří souborů:

 • Zpráva o výsledcích (obsahuje textový souhrn, doporučení, kontext a vybrané komentáře)
 • Kompletní souhrnné statistické výsledky (grafy)
 • Seznam všech komentářů

Zároveň výbor obdržel i 47 formulářů vyplněných papírově, které teprve budou zpracovány.

 

Zápis z výroční schůze

Zveřejňujeme zápis ze schůze konané 12. 3. 2024 a prezentaci, která byla na schůzi promítána.

 • Dokumenty 2024 (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

 

Pozvánka na výroční schůzi v úterý 12. března

Výbor odborové organizace svolává výroční schůzi, která jako jediná může schválit rozpočet odborové organizace na stávající rok. 

Důvodů k tomu, abychom se sešli, je ovšem vice. Jde především o skutečnost, že účinnost současné kolektivní smlouvy vyprší letos v létě. Během jara se bude vyjednávat nová kolektivní smlouva, která je mimo jiné základem pro nastavení mzdových tarifů a zaměstnaneckých benefitů.

Toto vyjednávání bude zásadním tématem výroční schůze, tak si, prosím, rezervujte termín úterý 12. března od 10 hodin a přijďte diskutovat do posluchárny BI

Podkladové materiály budou v předstihu zveřejněny zde na webu.

Z formálních důvodů je svolána taktéž náhradní schůze v tentýž den na stejném místě. Pokud nebude v 10:00 přítomen dostatečný počet členů ke schálení rozpočtu, proběhne náhradní schůze od 10:30. Program tak bude určitě realizován.

Obdobně jako loni se výbor rozhodl schůzi uspořádat jako veřejnou. Je tedy otevřena všem zájemcům o problematiku z řad zaměstnanců i studentů, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy odborů. 

 

Tragédie na Filozofické fakultě UK

Výbor odborové organizace vyjadřuje upřímnou soustrast všem rodinám a blízkým obětí střelby na FF UK. V myšlenkách jsme se všemi studenty a zaměstnanci FF UK.

Je pochopitelné, že takováto tragédie může vyvolat nejrůznější reakce. Ať již jde o obavy, úzkost či jakékoli jiné emoce, není to nic nepatřičného. Pokud se cítíte akutně hodně špatně, neváhejte se obrátit na služby pomoci v krizi.

Odborová organizace plánuje přispět do sbírky na pomoc zasaženým tragédií na FF UK, která je organizována nadačním fondem UK a je otevřená příspěvkům od kohokoli.

 

Stávka škol v regionálním školství

Výbor ZO VOŠ na VŠCHT podporuje výstražnou stávku škol, která se koná  27. 11. 2023. 

I při vědomí složité rozpočtové situace upozorňujeme, že financování celého sektoru školství je nedostatečné a v návrzích státního rozpočtu klesá podíl výdajů na školství na českém HDP. V mazinárodním srovnání se tak propadáme do podprůměru.

Investice do vzdělávání jsou investicí, která může zajistit budoucí prosperitu společnosti a s tím i spojené vyšší příjmy veřejných rozpočtů. Naopak nedostatečně vzdělaná společnost je odsouzena k chudobě.

 ◳ stavka (png) → (šířka 450px) 

Tradiční předvánoční setkání bývalých zaměstnanců

Vážení, ve středu 13. 12. 2023 od 15 hodin proběhne v zasedací místnosti rektora (místnost A181, děkujeme panu rektorovi za vstřícnost) tradiční předvánoční setkání bývalých zaměstnanců VŠCHT, kteří jsou již v penzi. Jistě se s nimi ráda uvidí i řada jejich stále ještě pracujících kolegů.

V případě zájmu prosím potvrďte účast do 5. 12. (kvůli zajištění dostatečného množství občerstvení) na adresu Alice.Vagenknechtova@vscht.cz nebo na adresu Marta.Tokárová@vscht.cz. Roční symbolický poplatek za členství mohou bývalí zaměstnanci zapĺatit na místě.

Srdečně zve výbor odborové organizace na VŠCHT.

 

Výstražná stávka dne 17. 10. 2023

Vážení kolegové,

obracíme se na Vás jménem odborů na VŠCHT ohledně aktivit plánovaných na úterý 17. 10. 2023. Na tento den se chystá několik akcí, které jsou iniciovány výstupy ze shromáždění „Betlémská kaple II“, které se konalo 12. 9. 2023. Na tomto shromáždění společně vyjádřila nespokojenost s politikou vlády v oblasti vysokého školství řada organizací (Akademie věd ČR, Česká konference rektorů, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, Rada vysokých škol, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie školských asociací ČR – CZESHA, Vysokoškolský odborový svaz). Reportáž ze shromáždění „Betlémská kaple II“ obsahující zajímavé údaje je dostupná na webu UK.

Na úterý 17. 10. 2023 vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz hodinovou stávku (od 14 do 15 hodin), stávku a protestní pochod organizuje iniciativa Hodina pravdy (zastupující zejména humanitní obory). Tyto akce ovšem nejsou zamýšleny jako protest proti vedení jednotlivých vysokých škol, ale v souladu s nimi a s Českou konferencí rektorů a s Radou vysokých škol s cílem podpořit sociální požadavky pracovníků vysokých škol. Akci podpořil i Akademický senát VŠCHT Praha (viz prohlášení předsednictva AS VŠCHT Praha).

Česká konference rektorů a Rada vysokých škol následně zveřejnily 12. 9. 2023 společné prohlášení, ve kterém se mj. uvádí, že „objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %“. Česká konference rektorů následně vydala Usnesení, ve kterém mj. konstatuje, že si je vědoma složité situace v oblasti veřejných financí v ČR, nicméně nadále upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vysokého školství, i přes deklarovaný příslib mírného nárůstu rozpočtu v roce 2024. Opakovaně apeluje na stanovení závazného rostoucího střednědobého výhledu a posílení institucionálního financování vysokých škol. Rada vysokých škol vydala včera 12. 10. 2023 Doporučení k protestům akademických obcí VŠ, ve kterém mj. doporučuje akademickým obcím českých vysokých škol, aby v den výstražné stávky dne 17. 10. 2023 diskutovaly se studenty a širokou veřejností o poslání vysokých škol, včetně významu třetí role univerzit a rovněž sdílely informace o možnostech financování vysokých škol.

Do těchto akcí se můžete zapojit i vy, a to bez ohledu na to, zda jste či nejste členy odborů. Vyzýváme vás, abyste se seznámili s výše uvedenými dokumenty a o skutečnostech v nich uvedených informovali zejména studenty, ale také své kolegy i své příbuzné či známé, neboť povědomost o podfinancování vysokého školství není ve společnosti dostatečná (celkově toto podfinancování podle údajů RVŠ dosahuje kumulovaně 10 miliard Kč). Je vhodné připomenout, že zhoršující se situace ve vysokém školství je navíc v rozporu s programovým prohlášením současné vlády.

Zdraví váš výbor ZO VOS

 

Otázky pro kandidáty na rektora

Výbor odborové organizace formuloval několik otázek ve 4 okruzích týkajících se agendy odborové organizace. Otázky byly 1. října 2023 zaslány kandidátům. Pokud výbor obdrží písemné odpovědi, obratem je zde zveřejní.

(dokumenty jsou dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

Reakce kandidátů na položené otázky

Vážení členové výboru ZO VOŠ na VŠCHT Praha,

děkujeme za zaslaný text věnovaný čtyřem tématům s vloženými otázkami.

Oba pokládáme za důležité pečlivě se věnovat analýze všech čtyř vámi uvedených témat tak, jak je aktuálně společně řešíme v rámci orgánů školy, aby akademická obec byla informována s minimálním rizikem zkreslení skutečností minulých a současných, resp. rizikem vytržení dat a informací z kontextu.

Vzhledem k šíři témat a potřebě je doložit potřebnými objektivními daty, kterými disponují dílčí, a to nejen rektorátní, pracoviště školy, dovolujeme si sdělit, že shledáváme nereálné, aby na objektivních datech založená (a tudíž nezkreslená) vyjádření byla dostupná do středečního představení kandidátů, vzhledem k termínu doručení vašeho textu.

Těší nás, že výboru ZO VOŠ záleží na prosperitě VŠCHT. O to více vnímáme potřebu důkladné analýzy všech čtyř témat.

Naše daty podložená vyjádření vám poskytneme v nejkratší tomu odpovídající lhůtě.

Děkujeme za pochopení a společný zájem na rozvoji školy

Pavel Matějka a Milan Pospíšil (v abecedním pořadí)

  Výbor také vyzývá všechny členy odborové organizace k aktivní účasti v předvolebních diskusích:

   

  Reakce na rozhovor s rektorem

  V pondělí 19. 6. vyšel na webu VŠCHT Praha rozhovor Rozpočet 2023: Prioritou byly vyšší mzdy a stipendia, říká rektor Matějka.

  Odborová organizace si v reakci na rozhovor dovoluje zrekapitulovat vývoj ohledně mzdových tarifů, který byl zakončen jejich plošným zvýšením o 2300 Kč. 

  • Celý text reakce (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

   

  Zápis ze schůzky vedení školy s výborem odborové organizace

  Zveřejňujeme zápis ze schůzky svolané panem rektorem a konané 3. dubna 2023:

  • Dokumenty 2023 (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

   

  Zápis z výroční schůze

  Zveřejňujeme zápis ze schůze konané 28. 3. 2023 a prezentaci, která byla na schůzi promítána.

  • Dokumenty 2023 (dostupné po přihlášení nebo z vnitřní sítě VŠCHT Praha)

   

  Podklady pro výroční schůzy

  Připomínáme výroční schůzi odborů na VŠCHT v úterý 28. 3. 2023 od 10 do 12 hodin v posluchárně BI.

  Na schůzi proběhne schválení hospodaření odborové organizace za rok 2022 a schválení návrhu rozpočtu odborové organizace na rok 2023, to podle zákona nelze udělat jinak, než na výroční schůzi.

  Dále bude na programu informace o vývoji tarifních mezd na VŠCHT v posledních cca 15 letech, který je nepříznivý. K tomuto bodu zpracoval výbor podkladové materiály, které budou prezentovány na schůzi. Jejich ochutnávka a další doplňkové informace jsou dostupné v:

   

  Výroční schůze 2023 - pozvánka

  Výroční schůze odborů se uskuteční v úterý 28. března v 10 hodin v posluchárně BI

  Jsou zváni zejména všichni členové odborů. Schůze je ale přístupná všem, kteří se zajímají o mzdovou politiky školy, bez ohledu na to, zda jsou členy odborů.

  Budeme rádi, pokud dorazí řadoví zaměstnanci, členové vedení, akademičtí senátoři i studenti.

  Pokud chcete mít na schůzi hlasovací právo a pomoci odborové organizaci v její činnosti ve prospěch zaměstnanců, podejte přihlášku.

   

  Předběžných zjištěních o vývoji tarifních, průměrných a mediánových mezd na VŠCHT Praha

  V prosinci 2022 poskytl výbor odborové organizace vedení školy do té chvíle shromážděné údaje o vývoji mezd na VŠCHT Praha. Zaslaná data zpřístupňujeme všem studentům a zaměstnancům VŠCHT Praha

   ◳ poměr tarifů k minimální mzdě (png) → (šířka 215px) ◳ poměr průměrné mzdy na VŠCHT k minimální mzdě (png) → (šířka 215px) ◳ poměr mediánu mzdy na VŠCHT k minimální mzdě (png) → (šířka 215px)

  V současnosti probíhá shromažďování a analýza dalších dat z dostupných zdrojů. Pokud se k tématu chcete vyjádřit, lze tak učinit veřejně na interní diskuzní platformě Yammer. S jakýmkoli podnětem lze kontaktovat členy výboru, který zachová důvěrnost všech sdělení.

   

  Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky

  Pro zájemce o statistická data o odměňování ve školství upozorňujeme na data publikovaná MŠMT ve statistických ročenkách. Oddíl B1.6 obsahuje data o vysokých školách v podrobnosti po jednotlivých fakultách.

   

  Schůzka výboru odborů s kvestorkou a vedoucí personálního odboru

   

  Starší informace

  Dříve zveřejněné aktuality najdete na stránce s archivem aktualit.

  Aktualizováno: 1.5.2024 22:12, Autor: Výbor ZOVOS  Sekretariát

  adresa:
  Technická 5,
  166 28 Praha 6 - Dejvice
  telefon: 2 2044 3278
  fax: 2 2044 5029
  e-mail: filipovj@vscht.cz

  Úřední hodiny:
  Út - Čt 9:00 - 13:00